top of page
  • Writer's pictureSOM CPS

PLE AJUNTAMENT 19/09/2019

Ordre del dia: 1-Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2-Informació de l’alcaldia. 2.1-Moviments de plantilla maig-setembre 2019. 2.2-Comunicació subvencions. 2.3-Relació de decrets. 2.4-Resolucions judicials.

3-Dictàmens. 3.1-Aprovació del Compte General 2018.

Ens hem Abstenit al haver-se aprovat abans no entréssim al plenari.

Votacions: 15 SI/2 ABSTENCIONS

3.2-Modificació de Crèdits 4/2019.

Hem demanat si algunes de les partides que conformen la modificació de crèdit, com són el Projecte de l’Escola de Fanals, el Projecte de la biblioteca amb arxiu; es podria demanar al Consell Comarcal que ens poguessin realitzar aquests projectes.

No acabem d’entendre que ara es pressuposti un Projecte del pati de la Llar d’infants de Platja d’Aro, quan fa dos dies que han instal·lat uns tendals que han costat més de 60.000€ i no sabem si aquests estaran contemplats en dit projecte.

La partida pressupostaria referent al Concurs d’idees del Passeig Marítim, entenem que s’hauria de realitzar un concurs de Projectes Paisatgístics per part de tècnics competents.

Entenem que hi ha partides necessàries com el clavegueram.

I hi ha partides que porten molts anys en pressupost i no s’han dut a terme com el Catàleg de Masies o el Pla de Protecció del Nucli de Castell d’Aro.

Votacions: 10 SI/7 ABSTENCIONS -pdf-

3.3-Bonificació IBI 95% per activitats d’especial interès al Centre l’Avenir Fanalenc. Totalment d’acord.

Votacions: 17 SI


3.4- Bonificació IBI 95% per activitats d’especial interès al Casino Castellarenc. Totalment d’acord.

Votacions: 17 SI


3.5-Bonificació 95% ICIO a la fundació Vimar d’acord amb l’article 6.4 de l’Ordenança Fiscal núm5 Totalment d’acord.

Votacions: 17 SI


3.6-Pròrroga per a l’execució de les obres del manteniment i conservació de les xarxes de clavegueram, pluvials i elements auxiliars (zona urbana marge Esquerra del Ridaura). Entenem que aquests tipus de treballs haurien d’allargar-se en el temps el menys possible per tal que tothom i surti el menys perjudicat.

Votacions: 15 SI/2 ABSTENCIONS


3.7-Declarar desert el concurs convocat pel lloguer d’un local per a usos i serveis municipals. Votacions: 17 SI


3.8-Derogació de l’ordenança reguladora de piscines d’ús públic i d’ús privat amb una làmia d’aigua superior als 400m2.

Votacions: 17 SI

4-Control dels òrgans de govern – mocions.

4.1-Moció grups municipals en defensa d’una C-65 que protegeixi el connector ecològic entre els espais protegits de les Gavarres i l’Ardenya-Cadiretes.

Hem demanat que la resta de municipis que han firmat aquest acord, ho portin a terme i no es quedi en paper mullat.

Votacions: 17 SI


4.2-Moció Junts per Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, per la modificació del POUM de sòl no urbanitzable costaner a espai lliure, a la finca denominada Punta d’en Pau, al costat del camí de Ronda.

S’ha denegat en última instància i no s’ha tingut en compte com a moció sinó com a pregunta.

5-Assumptes urgents.

No hi ha hagut.

6-Precs i preguntes.

Aquestes són les preguntes i precs que hem realitzat al plenari:


a) Quins són els horaris dels regidors que tenen dedicació exclusiva; a on els podem localitzar si volem parlar amb ells i a quin lloc de la web de l’Ajuntament està anunciat.

Resposta Alcalde: no està a la web, hi estem treballant. Els regidors tenen una jornada de 35/37 hores setmanals i se’ls pot trobar al despatx de govern o a cada àrea, i a l’Alcalde al seu despatx.


b) La neteja del pàrquing de la Plaça d’Europa: qui és el responsable? NO es neteja des de fa mesos, i sobretot ens preocupa que en època d’estiu, que és quan més neta hauríem de tenir la vila, aquesta es veu deixada i bruta.

Resposta Alcalde: Es vol modernitzar el pàrquing SABA (eliminant paviments, millorant la il·luminació...) Es té constància de la deixadesa en neteja de l’aparcament i ja farem èmfasi en què ho netegin o si no, que ho netegi la brigada o GBI i que se li acabi repercutint l’import a l’empresa SABA.


c) Enllumenat de Nadal: encara hi ha enllumenat a les escales de pujar a l’Església de Castell d’Aro; llums a les palmeres davant la nàutica Cases i postes de suport de llum en passos de vianants en la zona de l’Avinguda Castell d’Aro, a Platja d’Aro.

Resposta Alcalde: les llums a les escales de Castell d’Aro estaven per utilitzar-les durant el mercat medieval; els altres dos punts anomenats, no es tenia constància i per tant es passarà nota a l’empresa que ho gestiona.


Moltes gràcies a tots i recordar-vos que ens podeu fer arribar consultes a travès de les xarxes socials o email.


-SOM Castell-Platja d'Aro i S'Agaró-

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Torna a pujar la taxa d'escombraries.

Primer no volem deixar d'explicar, que mai una taxa, és recaptatòria o sigui que el preu del servei sempre ha d'ésser igual o superior al recaptat a la taxa. També, trobem evident la millora del serve

Commenti


bottom of page