top of page
  • Writer's pictureSOM CPS

Moció en suport de les energies renovables i la implantació de criteris d'integració paisatgística..

“MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOM CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ – TOTS PER L’EMPORDA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN SUPORT DE LES ENERGIESRENOVABLES I LA IMPLANTACIÓ DE CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA, PROTECCIÓ AGRÍCOLA I PESQUERA I D’EQUILIBRI TERRITORIAL A L’EMPORDÀ."

La transicióenergètica té un paper destacatdavant els reptesde la crisi climàtica que vivim. Des de Catalunya hem de generar estratègies efectives que ens ajudin a assolir els objectius sobre energia renovable estipulats per la Unió Europea per al 2030.


Per fer-ho,hem de passar d’un model energètic centralitzat i basat en els estocsde combustibles fòssilsi no renovables (carbó, petroli,gas i urani), per avançardecididament cap a un nou model digitalitzat i basat a captar els fluxos naturals d’energia renovable (sol, aigua i vent), on la ciutadania ha de tenir un paper centralcom a productors, gestors i no noméscom a consumidors d’energia.


Un model de distribució i equilibri territorial, al servei de les persones, no de l’oligopoli energètic. És amb aquest objectiuque s'aprova el Decret llei 16/2019, de mesures urgentsper a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, que s’emmarca en la Llei de Canvi Climàtic al Parlament de Catalunya el 2017 i totes les directrius europees al respecte, inclosa la Winter Package.


Però la liberalització del sector de les energiesrenovables ha afavorituna allau de sol·licituds de noves centrals eòliques i fotovoltaiques, obrint la porta a corporacions que defensen projectes merament especuladors, de canvide l’ús del sòl agrícola.


Davant la precarietat que pateix el sector primari,molts pagesos es plantegen cedir a les ofertes de lloguer o compra de les seves terres per part de les promotores. Per evitar-ho, calenpolítiques agràries reals i efectives que dignifiquin la pagesia i que siguin capaces de revertir la falta de relleu generacional de les explotacions, l’abandonament de la terrai el despoblament rural.


No podem obviar la preocupació de molts ajuntaments, especialment els més petits de l’Empordà, que s’han vist superats davant l’allau de propostes de projectes per a la instal·lació d’aerogeneradors i camps de plaques fotovoltaiques.

Cal considerar, també, que aquests projectes es volen construir a la Catalunya rural, lluny dels grans nuclis consumidors d’energia, cosa que suposaria un alt cost en el transport de l’energia, tant per les infraestructures necessàries com pel malbaratament d’energia que es perd pel camí. L’Empordà és un territori del país amb característiques i realitats econòmiques, demogràfiques i paisatgístiques molt diverses, sent cabdal el seu equilibri territorial.


Un dels valors més importants que té és la seva riquesa patrimonial, natural i paisatgística, elements que formen part del seu motor econòmic i que cal preservar.


És necessari un pla estratègic de transició energètica amb visió integral de país, que escolti la veu dels municipis que reclamen la creació d’aquestpla amb criterisde proximitat, d’aprofitament de sostre existent,d’integració paisatgística, de protecció d’espaisagraris i pesquers,de conservació de la biodiversitat, i que fomenti la participació.


Són molts els municipis que reclamen donar valor decisori a les opinions dels ajuntaments i no perpetuar una situació d'indefensió. Per tant que es tingui en compte la participació dels ajuntaments en la planificació de la implantació d'energies renovables com a coneixedors del seu territori i la seva realitat socioeconòmica.


Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro proposa l’adopció dels següents ACORDS:1 Reiterar l’aposta de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro per les energies renovables, com a eina fonamental en el canvi energètic, per deixar de dependre de les energies d’origen fòssil i nuclear.


2 Treballar amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, per mitjà de la seva Oficina de Transició Energètica, de recent creació, per tal d’establir un Pla de transició energètica que reculli la zonificació marítima i terrestre del nostre territori apta per a la instal·lació d’energies renovables segons l’estudi anomenat «Proposta de criteris per a la ubicació d’instal·lacions d’energia renovable solar en sòls no urbanitzables a la província de Girona» redactat per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona a encàrrec de la Diputació de Girona.


3 Instar al Consell Comarcal del Baix Empordá a establir un mecanisme de cooperació amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per tal que l’abast de tots aquests treballs siguin les dues comarques i que el Pla de transició energètica sigui de tot l’Empordà.


4 Realitzar aquest Pla de transició energètica de l’Empordà de forma consensuada amb la resta de municipis i la seva gent; que els beneficis i els costos de la seva implantació siguin distribuïts en el territori afectat; i es tinguin en compte criteris socials, paisatgístics, ambientals, agrícoles, d’equilibri territorial i de conservació de la biodiversitat, fent especial atenció a aquelles espècies i hàbitats singulars. En aquest sentit, i atès que el macroprojecte eòlic marí flotant Tramuntana no compleix amb aquests paràmetres, manifestar la posició contràriaal projecte per part de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.


5 Instar al govern de la Generalitat a no aprovar cap nou projecte fins que fixi el mapa d'energies renovables per a cada territori i de la seva distribució en funció de la capacitat de producció i consum de cada zona, compensant aquells territoris que produeixen més energia renovable de la que consumeixen.


6 Demanar al govern de la Generalitat que estableixi la participació dels municipis, amb veu i vot, en tots els òrgans d'informació i de presa de decisiórelativa a la ubicació d'instal·lacions energètiques al seu terme municipal.


7 Instar a la Diputació de Girona que creïn un servei de suport tècnic-jurídic per als municipis, gratuït, amb la finalitat de facilitar suport tècnic i jurídic durant la tramitació de qualsevol projecte d'implantació energètica que considerin que no s'ajusta als interessos públicsdel municipi.


8 Establir com a base de qualsevol projected’energies renovables al municipi la priorització de les zones antropitzades, la protecció de l’interès públic i dels espais agrícoles, il’equilibri territorial. L'aprofitament i gestió de l'entorn naturaldel terme municipal, l'aprofitament d'infraestructures ja existents, la participació dels municipis, la priorització dels projectes relacionats amb l'autoconsum davant els oligopolis, els espais per la generació d’energia amb voluntat de contribuir a la transició de país i la distribució de proximitat i en la dinamització del primer sector.


9 Fer arribar aquest acord al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Girona,al Consell Comarcal del BaixEmpordà i a les diferentsempreses que han presentat i presentin projectesals municipis de l’Empordà.12 views0 comments

Recent Posts

See All

Torna a pujar la taxa d'escombraries.

Primer no volem deixar d'explicar, que mai una taxa, és recaptatòria o sigui que el preu del servei sempre ha d'ésser igual o superior al recaptat a la taxa. També, trobem evident la millora del serve

Preguntes Ple 21/04/2021

Bona tarda a tothom, avui portem un parell de precs i preguntes, que ens han fet arribar la ciutadania, que serien els següents, 1- El primer prec fa referència a una associació empordanesa, que s'ano

Comentários


bottom of page